Dorothea Norlings farfars mor hette Christina Edman. Här presenteras hennes anor och släkt inom Per Brahes gamla grevskap Visingsborg som låg på båda sidor om södra Vättern.

Visingsborgarna

9 Christina Edman, född 1679-04-14 i Starbäck, Gustaf Adolf (Habo), död 1755. Hon bodde som änka på Starrbeck i Habo socken, ett kronodonationshemman, som hon ärvt efter sin moster, ryttmästaren Pehr Gyllensvärds änka Christina född Hadelin. Hon dog 1755, varvid hemmanet tillföll ogifta dottern Helena Elisabeth Norling. (Olle Sahlins anteckn.)

Gift 1697-10-22 med

8 Johan Larsson Norling, född 1660-talet, död 1720. Häradsskrivare 1692 i Vartofta fögderi.

Deras barn: Annika Norling, född 1700 c:a. G. 1731 m. Carl Barckman. Åtminstone 4 barn. Martha Norling, född 1705 c:a. Ogift 1741. Johan Norling, född 1708-02-19. Gift 1. 1737 med Catharina Leufstadia, född 1701, död 1756-06-02. Sannolikt dotter till kyrkoherden i Hållnäs Magnus Leufstadius. Gift 2. 1757-06-28 med Juliana Magdalena Montelia, född 1732-02-20 i Edebo, död 1810. Bosatt i Edebo. Helena Elisabeth Norling, född 1711-01-19 i Vartofta, död 1784-02-03 (Vattusot). Ogift. Bebodde efter 1755 hemmansdel i Starrbeck (Nedre Starbäck Norrgård). Finns med som fadder vid brorsbarnens dop i Edebo. Maria Regina Norling, född 1713-06-24 i Vartofta. G. 1755 m. Erik Renström. Levde ännu 1764. Erik Rehnström var född 1710 i Lekaryd, student i Upsala 1731, docent i historia i Åbo 1740, collega vid Jönköpings schola och från 1757 conrector, död 1759. Christina Charlotta Norling, född 1714? G. 1748 m. Peter Frenberg, Schatullmakare i Jönköping. Gustaf Theodor Norling, född 1715-05-12 i Vartofta. Kammarskrivare 1749. Suspenderad 1760. Avsatt 1766.

 

Christina Edmans
föräldrar och syskon

18 Gustaf Edman, född 1647-09-17 i Visingsö, död 1714-03-21 i Dykärr, Habo. Häradshövding. Wista, Tveta och Mo härader. Bott på Starbäck, sedan Dykärr. Studier vid Visingsö skola 1654, student vid Åbo akademi 1663. Sekreterare och bibliotikarie hos greve Per Brahe d.y. i tjugo år, därefter landssekreterare i Jönköpings län 1687, slutligen häradshövding 1698. Vista härad ligger runt Gränna, Tveta härad runt Jönköping (ej själva staden), Mo härad söder om Jönköping längs Nissan ner till Hestra. Även adjungerad ledamot i Göta hovrätt 1708. Begraven i Visingsö kyrka. (Leijonhufvud-Ny svensk släktbok) "Starbäck var Ribbingarnas arv och eget. Det såldes till Per Brahe. Starbäck beboddes 1686 av Gustaf Edman...Han donerade gården till ogifta och fattiga qvinnor ibland sina efterkommande och slägtingar." (Ljungström - Wartofta härad. 1877.)

Gift 1677-01-19 i Velinge, Vartofta hd, Ska. län med nästa ana, Anna Tyresdotter Hadelin.

Barn: Anna Edman, född 1678-03-02 i Starbäck, Gustaf Adolf (Habo). G.m. kyrkoherden i Amnehärad Jakob Wennergren (1665-1727). Christina Edman, född 1679-04-14, se ana 9. Elisabeth Edman, född 1680-11-23 i Starbäck, död 1747-10-06. Maria Edman, född 1682-05-31 i Starbäck, död 1739-11-05. G.m. häradshövd. i Vadsbro Anders Wennberg (1671-1737). Tyris Edman, född 1683-10-19 i Starbäck, död 1709-06-11 i Stockholm. Kanslist i Svea hovrätt 1707. G.m. Christina Holm. dtr till reg.fältsk. Holm. Skrivs även Theodor och Tord. Marta Edman, född 1685-11-02 i Starbäck, död 1766-05-18. G.1 m. prosten Anders Boman, g.2 m. prosten And. Unaeus, Grenna, g.3 m. prosten Esaias Trellman, Algutsboda. Erik Edman, född 1688-02-18, död 1733-06-17 i Rockhammars bruk, Gunnilbo sn i Västm.län. Landssekr. i Västm. län. G.1715 m Eli.Eleo.Christiernin. Dtr t bruksäg. Adolf M-son C. Catarina Edman, född 1690-06-12, död 1758-11-22 i Dykärr, Habo. G.m. kapten Nils Wetterstjerna. Ägde Dykärr, barnlösa. Nils blev fången i Ryssland år 1709 och förd till Smolensk, varifrån han med mycken möda lyckades rymma men blev åter gripen vid Osiakov i Ukraina. Lyckades efter några månader åter befria sig och kom till konung Karl XII i Bender och deltog i kalabaliken därstädes år 1713. Bevistade belägringen av Fredrikshall år 1718. Köpte Dykärr 1722. Dog barnlös. (Vid änkans död 1758 ärvdes gården av hennes bor Johan G. Edman.) Johan Edman, född 1692, död 1695. Samuel Edman, född 1694-01-12 i Starbäck, död i Berlin. Kvartermästare. Kvartermästare i Västgöta kavalleri, men ingick sedan i preussisk tjänst i Berlin. G.där m. Sopia Catharina Melcher. Helena Edman, född 1696-01-04, död 1775-11-26. G.m. sekr i Göta hovrätt. Haquinus Ståhle (f.1794). Regina Edman, född 1698-01-04, död 1725. G.m. prosten i Tolga (Växjö). Elias Ammerin. Johan G Edman, född 1699-04-10 i Dykärr, Habo, död 1770-10-16 i Dykärr, Habo. Kapten vid Älvsborgs reg. G.m. Maria El. Granathenhjelm. Dtr t major Anders G. Tillträdde Dykärr 1758 efter sin syster Catarinas död. Sonen Erik (f.1736, d.1808) adlad och adopterad Edenhjelm, överste vid Älvsborgs regemente. Med dennes son Gillis Edenhjelm (1778-1862), regementschef, överkommendant och landshövding i Göteborg, utgick den adliga delen av släkten. (Sv.släkt.kal.1995 och SBL)

19 Anna Tyressdotter Hadelin, född 1656-01-12 i Hadänge, Daretorp (Skaraborgs län), död 1714-03-25 i Dykärr, Habo. Gift på Torp 1677-01-19 i Velinge, med föreg. Gustaf Edman.

 

*** Christina Edmans farföräldrar ***

Erik Svensson Edmans och hans hustrus gravsten i kyrkan på Visingsö

36 Erik Svensson Edman, född 16XX, död 1662-04-05. Slottsfogde på Visingsborg. Kallas i källorna bl.a. slottsloven, hoppman, hauptman, slottsbefallningsman öfver grevskapet Visingsborg, slottsfogde och sekreterare. - Antog namnet Edman efter gården Ed. Slottsfogde och sekreterare i Braheska grevskapet Visingsborg under Per Brahe d.y. År 1646 köpte Erik Svensson den fasta skattejorden i halva storegården Edh på norra Visingsö. Begravd i Visingsö kyrka.

Förordning från Per Brahe 1640: Slottsfogden Erik Svensson Edman har under sin vård och befallning "slåttet med hela öen och dess räntor". Han svarar för fatabur, rustkammare och ammunition, spannmål och andra persedlar, som föras i räkenskap. Slottsfolket har att lyda honom och göra vad som länder till gagn. Han ser upp med att arbetet "både på slåttet och i ladegården haffuer sin fortgångh, såsom aff oss och wår hopman befallet warder". Arbetet på åker och äng skall bedrivas med största flit och intet försummas vid sådd och skörd. All uppbörd av allmogen på Visingsö skall kontrolleras, och kontroll skall även avse, att skaffaren bokfört vad som förtärts under närmast föregående vecka.

Gift med 37 Kjerstin (Christina) Johansdotter Holm, född 16XX, död 1687-01-24.

Barn: Gustaf Edman, född 1647-09-17, se ana 18. Johan Edman, f. c:a 1650, d.1698. Assessor i Göta hovrätt i Jönköping. Dennes son Gillis (f.1694, d.1748), ryttmästare och livdrabant, blev 1727 adlad med namnet Edenhielm men hade inga manliga efterkommande. Kristina Eriksdotter Edman, d.1729. Gift m slottsfogde Jöns Svensson Kjällebeck, Visingsö, f.1618, d.1693. Marina Eriksdtr.

 

*** Christina Edmans morföräldrar ***

Tyres Gunnarson Hadelins och hans hustrus gravsten i Velinga kyrka

38 Tyres Gunnarsson Hadelin, född 1630, död 1687. Häradshövding. Tyres Gunnarsson i Hadänge, till Torp; f.1630 20/9; Befallningsman öfver Wisingsborgs grefskap 1653; Häradshöfding derst. 1661; †1687 20/9 och ligger, jemte sin hustru, begrafven i Welinge kyrka. Han sändes af Riks-Drottset (greve Per Brahe d.y.) 1676 till Konung Carl XI i Wennersborg med en gåfva af 6000 daler silfvermynt till understöd uti kriget emot Danmark; blef då af Konungen, genom Krigs-Rådet Gyldenhoff, erbjuden adelskap, men hvilket han, i anseende till sina små villkor och många barn, undanbad sig.- Gift 1653 20/11 på Torp med Anna Stille, f.1632, †1698 23/8; dotter af Befallningsmannen på Ericsstad Anders Andersson Stille i Torp och hans första hustru, Anna Nilsdotter Danckwardt. (Sv.ad.ätt.) Epitafium och gravsten inne i Velinga kyrka söder om Tidaholm. Texten på gravstenen lyder:

HAER HVILAS I HERRANOM FORDOM HÄRADZHÖFDINGEN WITHI WISINGSBORGZ GREFUESKAP EHREBOREN OCH WÄLBETRODD TYRES GUNNERSSON FÖDD A:O 1630 OCH SAL AFFSOMPNADE A:O 1687 SAMT HANS K: HUSTRO FORDOM EHREBORNE OCH GUDFRUCKTIGE H: ANNA ANDERSDOTTER FÖDD A:O 1632 OCH SAL AFSOMPNADE A:O ---- MED NÅGRE AF SINE BARN WID ÅTSKILLIGE TIIDER AFLIDNE SÅWÄL SOM HÄRADSHÖFDINGENS K: FÖRÄLDRAR OCH 3 HANS BRÖDER GUDH DHEM SAMPTLIGEN EN SALIG OPSTÅNDELSE NÅDELIGEN FÖRLÄNE

Gift 1653-11-20 i Velinga med 39 Anna Andersdotter Stille, född 1632, död 1698-08-23.

De hade 12 barn (se anlistan) bl.a. Anna Tyressdotter Hadelin, ana 19 ovan, och hennes bror:
Gabriel Tyresson Hadelin, född 1662, död 1710. Häradshövding. Adlad Leijonstolpe. Ägare till Torp. Begraven i Varnhems kyrka där hans vapen uppsattes. Studerade i Uppsala, skrivare på landskansliet i Mariestad, jägarfiskal i Skaraborgs län, kronobefallningsman på Höjentorp och slutligen häradshövding 1694. "Höll stränga ransakningar om det i Wartofta härad och Habo socken angifna trolldomsväsendet och bragte åtskilliga personer till afstraffning derför." (Elgenstierna). I Ljungströms Wartofta härad (1877) berättas: "År 1697 hölls i Bränninge ransakning i fem dagar å rad med åtskilliga personer rörande trolldom, förskrifning till Djefvulen, svartkonst m.m. Häradshöfdningen Gabriel Lejonstolpe visade sig såsom en domare full af nit och öfvertro i förening med hvarandra. Också blefvo under hans förvaltning af domareembetet i Wisingsborgs Grefskap, en mängd personer förde till döden för dylika angifvelser, hvarvid man finner det för våra dagar högst förundransvärda att de angifne ofta bekände sig hafva varit med om sådant och erfarit sådant, som enligt alla naturlagar är rentaf omöjligt. Då man likväl vet att tortyr, till vinnande af bekännelse stundom användes, och kanske också lönligen användes i fängelset, så är det troligt att också flera hellre underkastade sig döden, hvartill bekännelsen föranledde." I boken följer sedan en detaljerad skildring av dessa trolldomsrannsakningar.

 

*** Tidigare generationer i dessa släkter. Generation VI från Dorothea ***

72 Sven Eriksson, född 15XX i Västergötland. Bosatt i Bäck. Gift med Gunhilda. Barn: Erik Svensson Edman, född 16XX, se ana 36.

74 Johan Matzson Holm, född 15XX?. Kungl.sekr. (Karl IX) i Kabbarp, Gränna. "Wälachtad Johan Matzson i Kabbarp gav 1637 10 000 spik till kyrkan och 1646 en penninggåva". - Kabbarp är beläget på den största höjden i grannskapet av Gränna och är ett av socknens största hemman. Synes länge varit bebott av ståndspersoner. Gift med Agneta Olofsdotter. Barn: Kjerstin Holm, ana 37.

Velinga kyrka utanför Tidaholm

76 Gunnar Tyresson, född 1598 i Hadänge, Velinge, död 1653-03-22. Befallningsman. Gunnar Tyresson i Hadänge; f.1598; Befallningsman och Hauptman öfver Riks-Drottset Grefve Pehr Brahes gods Wisingsborg 1631; †1653 22/3 och ligger jemte sin hustru begrafven i Welinge kyrka i Westergöthland. - Gift med (77) Carin Tyresdotter, f.1601, †1692; dotter af Nämndemannen och Häradsdomaren Tyres Svensson i Ulfstorp och Kjerstin Nilsdotter. 6 barn bl.a.: Tyres Gunnarsson Hadelin, ana 38.

 

78 Anders Andersson Stille. Bosatt på Torp i Velinge. Befallningsman på Erikstad. Har varit ägare till Torp. (Sv. gods o gårdar) (Ingen släktskap hittad med andra Stille och Danckwardt.) Gift med Anna Nilsdotter Danckwardt. Barn: Anna Andersdotter Stille, född 1632, se ana 39.

*** Generation VII ***

144 Knap-Erik, född 15XX. Oxhandlare. Bodde på Edh (Visingsö). Senare i Västergötland. Barn: Sven Eriksson, född 15XX, se ana 72.

152 Tyres Nilsson i Hadänge, Velinge. Född på 1500-talet. Fogde över några gods i Västergötland, tillhöriga Cecilia Stenbock, änkan efter greve Gustaf Johansson Roos (Tre rosor). Tyres Nilsson dog 1606 i pesten och "ligger, jemte sin hustru, begrafven i Daretorps kyrka. Gift med Kjerstin Svensdotter Storm ifrån Djurarp i Hvalstad socken. Hon var ibland de 11 fullvuxna, som, då pesten rasade 1606, qvarlefde inom Welinge socken." (Sv.ad.ätt.) Barn: Gunnar Tyresson, ana 76.

154 Tyres Svensson, född på 1500-talet. Häradsdomare i Ulfstorp. Gift med Kjerstin Nilsdotter. Barn: Carin Tyresdotter, född 1601, se ana 77.

*** Generation VIII ***

304 Nils Gunnarsson, född 15XX. Fogde. "Nils Gunnarsson i Hadänge; Befallningsman och Fogde öfver Riks-Rådet Johan Thuresson Tre Rosors gods i Westergöthland; Ligger begrafven i Daretorps kyrka.-Gift med Ingierd Thoresdotter." (Sv.ad.ätt.) Barn: Tyres Nilsson, född 15XX, se ana 152.

310 Nills Haraldsson, född 15XX, Cronones Uppbördsman i Ulfstorp. Gift med Anna Erichsdotter. Barn: Kjerstin Nilsdotter. (Källa: Ättartaflor öfver Hadelinska släkten. Handskrift i Lunds UB.)

*** Generation IX ***

608 Gunnar Nilsson, född 15XX, "En beskedlig Nämndeman och Häradsdomare i Wartofta härad." Barn: Nils Gunnarsson, född 15XX, ana 304.

610 Thore Nilsson, född 15XX, Befallningsman. Barn: Ingierd Thoresdotter, ana 305.

*** Generation X ***

1216 Nils, levde på 1400-talet. "Nils; Bonde och Åbo på hemmanet Hadänge, Backegården, i Welinge socken och Westergöthland." (Källa: Svenska adelns ättartaflor; Adeliga ätten Leijonstolpe.) Barn: Gunnar Nilsson, ana 608.