Överste Erik Edenhjelm

På Öresten utanför Kinna bodde åren kring 1800 överste Erik Edenhjelm. Den gamla kungsgården vid berget där en gång Örestens slott legat var då sedan hundra år översteboställe för Kongl. Elfsborgs regemente; det som senare blev I 15 i Borås. Gården låg på samma plats som nu men den nuvarande mangårdsbyggnaden är från c:a 1900. (Regementet övade 1685-1770 på Timmele hed norr om Ulricehamn, 1770-1783 på Kila hed i Borås, 1784-1796 på Örby hed, utanför Kinna och därefter på Fristad hed tills regementet i Borås stod klart 1914.)

Något tidigare, år 1783, nämns Edenhjelm som boende på majorsbostället Smälteryd i Sätila. Detta i samband med en ansökan att få hägna in en del av allmänningen i Sätilaskogen till beteshage för sina hästar.

Överste Edenhjelm ägde också gården Segloraberg (Seglora säteri) i Viskadalen från 1793. Hans dotter gifte sig där 1797 med en greve Cronhjelm som bodde längre ner i Viskadalen på Krantsbo i Istorp. (Dennes förfader landshövdingen Polycarpus Cronhjelm hade ägt Segloraberg i slutet av 1600-talet.) Erik Edenhjelm dog på Segloraberg 1808 och hans hustru 1809. Därefter övertogs gården av en av sönerna kaptenen, sedermera överstelöjtnanten, Erik Magnus Edenhjelm, som dog barnlös 1828 varefter gården såldes. Gården låg i själva Seglora by nära prästgården och gamla kyrkan (som såldes till Skansen 1916). Flyglar och ekonomibyggnader står kvar men huvudbyggnaden flyttades två km till Rydal år 1901 för att bli bostäder åt spinneriets arbetare och står fortfarande kvar där. Den fina stenvalvbron över Viskan i Seglora by byggdes på 1860-talet.

Edenhjelm omnämns flera gånger i Mannerfelts bok om Elfborgs regemente. Han deltog i det pommerska kriget i sin ungdom och senare som överstelöjtnant och bataljonschef i finska kriget 1788. Chef för regementet var 1781-1800 Hugo W Hamilton. "Efter Hamilton blef ett "regementets barn" chef nämligen Erik Edenhjelm. Hans bästa kraft var emellertid då förbrukad, ty han var redan 64 år. Sedan han i 5 år mera till namnet än i verkligheten utöfvat chefskapet begärde och erhöll han sitt afsked." Han blev då utnämnd till generalmajor.

Erik Edenhjelm och hans hustrus gravsten finns vid Fiskebäcks kapell vid Vättern i Habo. Deras andre son Gillis Edenhjelm blev chef för Göta Artilleriregemente i Göteborg och 1835 landshövding i Göteborg. (Inga barn.)

Om Erik Edenhjelms farfar Gustav Edman och hans far Johan G Edman:
På Dykärr i Habo, längs vägen mellan Habo och Gustaf Adolf, bodde i början på 1700-talet häradshövding Gustaf Edman. Gården ligger på samma plats idag men byggnaderna är nya. De gamla träden, popplar och en stor bok, är dock säkerligen från den tiden. Gustaf Edmans och hans hustrus begravningsgudstjänst hölls i Habo av kyrkoherde Martin Seth, som då höll på med den stora ombyggnad som gjorde Habo stora träkyrka till vad den är idag, men sedan gravsattes de i Visingsö kyrka där deras gravsten finns. I Habo kyrka finns på båda sidor om altartet målade på väggen kapten Nils Wetterstiernas vapen. Han var gift med en av Gustaf Edmans döttrar. En annan dotter var gift med häradsskrivare Johan Larsson Norling som några år efter Gustaf Edmans död stod som ägare till Dykärr men varken han eller hans änka lyckades lösa de fordringar som fanns på den. Istället övergick ägandet till Nils Wetterstierna och, efter dennes änkas död 1758, till hennes bror Johan G Edman som var född på gården. Johan E. bodde på gården ända till sin död 1770. Han var far till ovannämnde Erik Edenhjelm.

Gustaf Edman var Dorothea Norlings farfars morfar. Erik Edenhjelm var kusin med Dorothea Norlings farfar, lanträntmästaren i Stockholms län, Johan Norling som var född i Västergötland.